Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale dhe cookies

Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale dhe cookies

Informacion për vizitorët në faqen tonë të internetit, ata të interesuar për mallrat dhe shërbimet tona dhe për partnerët tanë kontraktualë

Për çfarë qëllimesh dhe mbi çfarë baze ligjore përpunohen të dhënat? 

Ne përpunojmë të dhënat personale në përputhje me dispozitat e Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave (GDPR). dhe Aktin nr. 110/2019 Kol., për përpunimin e të dhënave personale, i ndryshuar (në tekstin e mëtejmë "rregulloret ligjore të zbatueshme").

Përpunimi i të dhënave personale shërben për qëllimet e mëposhtme:

  • Komunikimi me klientët tanë dhe klientët e mundshëm rreth produkteve, shërbimeve dhe projekteve (të tilla si shpërndarja e rregullt e informacionit dhe buletineve), ose organizimi i trajnimeve për produkte; 
  • Plotësimin e kërkesave të klientëve tanë, klientëve potencialë apo palëve të tjera të interesuara; 
  • Planifikimin, zbatimin ose menaxhimin e marrëdhënieve tona (kontraktuale) me klientët, p.sh. me qëllim të përpunimit të porosive, kontabilitetit, kryerjes së dërgesave dhe organizimit të transportit; 
  • Dërgimi i lajmeve për produktet dhe shërbimet tona, kryerja e anketave të klientëve, fushatave të marketingut, analizave të tregut, lotarive, konkurseve ose veprimeve dhe ngjarjeve të ngjashme; 
  • Mirëmbajtja dhe ruajtja e sigurisë së produkteve dhe shërbimeve tona dhe sigurisë dhe funksionalitetit të faqes sonë të internetit; zbulimin dhe parandalimin e rreziqeve të sigurisë, aktiviteteve mashtruese ose veprimeve të tjera kriminale ose të dëmshme; 
  • Pajtueshmëria me kërkesat ligjore (p.sh. respektimi i detyrimeve tatimore dhe të ruajtjes së dokumenteve të biznesit; parandalimi i pastrimit të parave ose krimit ekonomik); 
  • Zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe padive, vërtetimi dhe ushtrimi i pretendimeve juridike ose mbrojtja ndaj tyre, zhvillimi dhe mbrojtja ndaj mosmarrëveshjeve juridike, zbatimi i kontratave ekzistuese. 

Për të arritur këto qëllime, është e nevojshme të përpunohen kategoritë e mësipërme të të dhënave personale.

 Përveç nëse shprehimisht është përcaktuar ndryshe, baza ligjore për përpunim është shkronja e nenit 6 paragrafi 1 (b) dhe (f) GDPR (përmbushja e detyrimeve kontraktuale ose interesi legjitim). Të dhënat në bazën e të dhënave të të interesuarve për të dërguar komunikime biznesi përpunohen në bazë të nenit 6, paragrafi 1 shkronja (a) GDPR (pëlqimi i subjektit të të dhënave).

Me kë i ndajmë ose ia kalojmë të dhënat tuaja?

Brenda kompanisë sonë, vetëm personat dhe subjektet që kanë nevojë për të dhënat personale të personave tanë të kontaktit për të përmbushur qëllimet e lartpërmendura do të kenë akses në këto të dhëna. 

Brenda grupit tonë të kompanive Saint-Gobain, të dhënat personale të personave tanë të kontaktit u jepen kompanive të caktuara brenda grupit nëse këto kompani kryejnë në mënyrë qendrore detyra kyçe për filialet brenda grupit të kompanive ose kryejnë funksione ndërmjet kompanive bazuar në strukturën organizative ose nëse është e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve të mësipërme.

Të dhënat personale përpunohen në BE, me qëllim të ruajtjes dhe arkivimit të të dhënave, si dhe sigurimin e funksionalitetit dhe inovacionit të sistemit TIK të përdorur.

Në një masë të kufizuar, ne mund t'i ndajmë të dhënat personale të përpunuara me përpunuesit që ofrojnë aktivitete të caktuara për ne, të tilla si dërgimi i dërgesave të letrave, dërgimi i ofertave masive postare dhe komunikime të tjera biznesi, duke përfshirë ofertat e dërguara me postë elektronike, etj., me qëllim dërgimin e porosive, dhe vetëm në masën e nevojshme dhe për kohën e nevojshme. Ne gjithashtu mund t'i transferojmë të dhënat personale autoriteteve mbikëqyrëse, gjykatave ose firmave ligjore nëse është e nevojshme për të siguruar përputhjen me ligjet në fuqi ose për të ushtruar ose mbrojtur të drejtat ligjore, nëse lejohet me ligj.


Sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?

Partnerët kontraktualë dhe partnerët e mundshëm kontraktualë:

Të dhënat e partnerëve kontraktorë i ruajmë në bazën e të dhënave të klientëve për të gjithë kohëzgjatjen e marrëdhënies kontraktuale për të qenë në gjendje të përmbushim kontratën dhe detyrimet kontraktuale që rrjedhin prej saj dhe të ushtrojmë të drejtat që rrjedhin prej saj. Për qëllime të arkivimit të porosive (dhe çdo pretendimi që mund të lindë nga kontrata edhe pas përfundimit të saj), ne ruajmë të dhënat për të paktën 3 vjet të tjera pas përfundimit të marrëdhënies kontraktuale, përveç rasteve kur rregulloret ligjore ose interesi ynë legjitim kërkojnë një ruajtje më të gjatë periudhë në një rast të caktuar specifik. Ne ruajmë të dhënat e të interesuarve për shërbimet tona për një periudhë kohe të mjaftueshme për të përpunuar kërkesën e dhënë dhe përfundimin e mundshëm pasues të marrëdhënies kontraktuale.

Të interesuarit për të derguar mesazhe komerciale

Ne i mbajmë të dhënat në databazën e të dhënave të atyre që janë të interesuar të dërgojnë komunikime komerciale deri në revokimin e pëlqimit ose deri në skadimin e periudhës për të cilën është dhënë pëlqimi. Në çdo komunikim tregtar, personi i interesuar për komunikim tregtar ka të drejtë të refuzojë dërgimin e mëtejshëm të komunikimeve tregtare, pa pagesë (duke klikuar në linkun përkatës). Nëse jeni regjistruar në këtë bazë të dhënash dhe jeni të interesuar të fshiheni nga kjo bazë të dhënash, dërgoni një e-mail në SGAAlbaniaCommunications@saint-gobain.com.

Cilat janë të drejtat e personave fizikë kur përpunohen të dhënat e tyre personale?

Një person fizik i cili është subjekt i të dhënave që ne përpunojmë ka të drejtë të aksesojë, korrigjojë ose fshijë të dhënat personale që Saint-Gobain përpunon rreth tij ose saj dhe të kufizojë përpunimin e tyre. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale, të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave në masën e përcaktuar nga rregulloret ligjore në fuqi dhe të drejtën për të paraqitur një ankesë pranë Zyrës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në rast të shkeljes së të drejtave tuaja që lindin nga rregulloret ligjore në fuqi.

Në rast të pyetjeve ose kërkesave për shpjegim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, kontaktoni punonjësin tonë e-mail SGAlbaniaCommunications@saint-gobain.com.