Kushtet ligjore

Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale dhe cookies

Kushtet ligjore
 

 1. Publikuesi i faqes së internetit
  Qëllimi i kësaj faqeje interneti, në vijim i referuar si "Faqja e Internetit", i disponueshëm në adresën www.saint-gobain.al, është të ofrojë informacion rreth kompanisë Saint-Gobain.

  Termi "Saint-Gobain Group" ose "Saint-Gobain" nënkupton grupin e formuar nga kompanitë Saint-Gobain që operojnë në tregun Shqiptar, të cilat menaxhohen nga kompania mëmë Compagnie de Saint-Gobain, e cila kontrollon drejtpërdrejt ose indirekt kompani të tjera, të cilat më tej quhen "Entitete të Grupit Saint-Gobain".

  Kjo faqe interneti është publikuar nga Saint-Gobain Construction Products Albania, ID: L61822023H, me zyrë të regjistruar në 1039, Ahmetaq, Fushë-Prezë, Tiranë, Albania.

  Informacioni në lidhje me hartimin dhe hostimin e faqes në internet dhe programin e përdorur jepet në seksionin Informacioni Ligjor.

 2. Përgjegjësia

  Saint-Gobain Construction Products Albania, e cila është pronare e kësaj faqeje interneti, do të bëjë vazhdimisht çdo përpjekje për të siguruar besueshmërinë e të gjitha të dhënave të ofruara në këtë faqe interneti në kohën kur ato publikohen në internet, si dhe disponueshmërinë e këtyre të dhënave. Materiali në faqen e internetit mund të përmbajë pasaktësi teknike ose gabime tipografike dhe informacioni mund të ndryshohet, përditësohet dhe fshihet nga Saint-Gobain Construction Products Albania pa njoftim paraprak.

  Saint-Gobain Construction Products Albania (dhe kompanitë e tjera në Grupin Saint-Gobain, si dhe të gjitha entitetet e tjera të Grupit Saint-Gobain) nuk japin garanci që faqja e internetit do të funksionojë pa ndërprerje ose gabime ose se defektet do të korrigjohen. Kompania Saint-Gobain Construction Products Albania (dhe kompanitë e tjera në Grupin Saint-Gobain, si dhe të gjitha entitetet e tjera të Grupit Saint-Gobain) nuk është përgjegjëse për faktin që faqja e internetit të jetë e pajtueshme me pajisjet kompjuterike të vizitorëve të faqes në internet ose që faqja e internetit ose serveri i saj janë pa gabime ose viruse dhe kuaj Trojan, dhe Saint-Gobain Construction Products Albania (dhe kompanitë e tjera në Grupin Saint-Gobain, si dhe të gjitha entitetet e tjera të Grupit Saint-Gobain) nuk janë përgjegjës për asnjë dëmtim që vizitorët e faqes në internet mund të pësojnë si rezultat i këtyre defekteve.

  Kompania Saint-Gobain Construction Products Albania (dhe kompanitë e tjera në Grupin Saint-Gobain, si dhe të gjitha entitetet e tjera të Grupit Saint-Gobain) nuk mund të mbajnë përgjegjësi për gabimet ose mungesat në lidhje me informacionin e shpërndarë, ose për problemet teknike të faqes së internetit dhe të gjitha faqeve të tjera të internetit në të cilat bazohen lidhjet, as për ndonjë interpretim të të dhënave të publikuara në faqet e tilla të internetit ose për pasojat e përdorimit të tyre.

  Kompania Saint-Gobain Construction Products Albania (dhe kompanitë e tjera në Grupin Saint-Gobain, si dhe të gjitha entitetet e tjera të Grupit Saint-Gobain) në përgjithësi nuk merr përgjegjësi për ndonjë dëm ose fitim të humbur të shkaktuar nga qasja e dikujt në faqen e internetit ose pamundësia për të hyrë ose përdorur faqen e internetit dhe/ose mbështetja në çdo të dhënë që buron drejtpërdrejt ose indirekt nga kjo faqe interneti, pavarësisht nga shkaku, origjina, natyra ose pasoja e një dëmtimi të tillë.

 3. Pronësia Intelektuale

  Nëse nuk përcaktohet ndryshe, të drejtat e pronësisë intelektuale në lidhje me dokumentet në faqen e internetit dhe me elementët individualë të krijuar për këtë faqe interneti janë pronë ekskluzive e kompanive në Grupin Saint-Gobain dhe/ose Subjektet e Grupit Saint-Gobain. Vizitorët kanë të drejtë të shikojnë, shkarkojnë dhe riprodhojnë materiale në faqen e internetit për informacionin e brendshëm të saj vetëm me kusht që

  1) mbani me vete të gjitha njoftimet e përfshira në materialet origjinale,

  2) imazhet do të përdoren vetëm me tekstin përreth që lidhet me imazhet, dhe

  3) do të përdoret njoftimi i mëposhtëm për të drejtën e autorit: © Saint Gobain. Të gjitha të drejtat e të drejtave të autorit dhe pronarëve të të drejtave të tjera janë të rezervuara. Ndalohet shprehimisht çdo riprodhim dhe përdorim i kopjeve të bëra për qëllime të ndryshme nga sa u përmend më lart.

  Emrat e kompanive, logot, produktet, markat dhe emrat e faqeve që shfaqen në këtë faqe interneti janë pronë e kompanive të Grupit Saint-Gobain dhe/ose entiteteve të Grupit Saint-Gobain dhe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake me shkrim të kompanisë përkatëse. Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj nuk mund të përdoret për krijimin e ndonjë baze të dhënash dhe as nuk mund të ruhet (tërësisht ose pjesërisht) në bazat e të dhënave për t'u aksesuar nga ju ose ndonjë palë e tretë, as për shpërndarjen e ndonjë baze të dhënash që përmban të gjithë faqen e internetit ose përmbajtjen ose një pjesë të saj.

 4. Cookies

  Kompanitë e Grupit Saint-Gobain dhe entitetet e Grupit Saint-Gobain përdorin cookie për qëllime të analizës statistikore dhe për të matur trafikun dhe përdorimin e faqes në internet.

  Të dhënat e transmetuara nëpërmjet cookies nuk përdoren individualisht ose për të fituar klientë.

  Nëse nuk dëshironi të përdorni cookie, vendosni shfletuesin tuaj si më poshtë. Çaktivizimi i cookies mund të parandalojë përdorimin e disa funksioneve të Faqes së Internetit.

  Nëse pranoni cookies tona, ato do të qëndrojnë të ruajtura në kompjuterin tuaj për dhjetë (10) vjet, përveç nëse i fshini ato.

 5. Hyperlinks

  Lidhjet e mëposhtme të krijuara nga palë të treta pa lejen paraprake me shkrim të kompanive të Grupit Saint-Gobain janë të ndaluara:

  - lidhjet në faqen kryesore www.saint-gobain.cz,

  - lidhjet me çdo faqe interneti të faqes në internet,

  - lidhjet me çdo dokument të listuar në faqen e internetit.

  Kërkesat për lejimin e lidhjeve i dërgohen kryeredaktorit të faqes në internet.

 6. Të dhënat e mbledhura në faqen e internetit​​​​​​​

  Çdo vizitor i kësaj faqeje interneti i cili i jep informacion Saint-Gobain Construction Products Albania i jep të gjitha të drejtat e transferueshme në lidhje me atë informacion dhe i jep pëlqimin për çdo përdorim të atij informacioni. Informacioni që vizitorët japin në këtë mënyrë nuk konsiderohet konfidencial, duhet të jetë i saktë dhe në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi dhe nuk duhet të dëmtojë interesat e palëve të treta.

  Në lidhje me të dhënat personale specifike të mbledhura në faqen e internetit, Faqja e internetit përdor disa operacione përpunimi, qëllimi i të cilave është të sigurojë komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit me vizitorët. Emri dhe mbiemri, data e lindjes, adresa, adresa e emailit, numri i telefonit dhe të dhëna të tjera personale që vizitorët ruajnë në faqen e internetit konsiderohen të dhëna personale.

  Në veçanti, këto operacione përpunimi mundësojnë:

  - transferimin tek vizitorët të dokumentave që ata kërkojnë

  - menaxhimin e regjistrimit të vizitorëve

  - për të përcaktuar nëse aplikimet për punë korrespondojnë me ofertat e punës të publikuara në faqen e internetit.

  Të dhënat e mbledhura:

  - duhet të rezultojnë vetëm nga regjistrimi i tyre vullnetar nga vizitori përkatës,

  - ato janë të destinuara vetëm për përdorim të brendshëm të grupit Saint-Gobain dhe u kalohen personave përgjegjës për trajtimin e kërkesave të vizitorëve,

  - mbahen vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e mësipërme.

  Duke përdorur faqen e internetit të Saint-Gobain Construction Products Albania ose duke transferuar të dhënat e tyre personale tek kompania jonë si administrator, vizitorët pranojnë mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave të tyre personale në përputhje me këto kushte për një periudhë 10 vjeçare për qëllimin e kryerjes së operacioneve të përpunimit, siç u përmend më sipër.