Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale për qëllime marketingu

Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale për qëllime marketingu

Duke plotësuar dhe dorëzuar formularin në faqen tonë të internetit, ju pranoni që kompania Saint-
Gobain Construction Products Albania
, e regjistruar në regjistrin tregtar, ID: L61822023H, me seli në
1039 Ahmetaq, Fushe-Prezë, Tiranë, Albania (në tekstin e mëtejmë " Saint-Gobain "), si
administrator, mund të përpunojë të dhënat personale të renditura këtu për qëllime marketingu,
d.m.th. mund t´ju dërgojë mesazhe informuese rreth lajme në lidhje me aktivitetet e saj në adresën
e specifikuar të postës elektronike, p.sh. ofertave me ulje çmimi të kufizuara në kohë, informacione
rreth produkteve dhe shërbimeve të reja, ofertat e dyqaneve dhe shërbimeve. Në të njëjtën kohë,
ne mund ta përshtasim këtë informacion me interesat tuaja individuale, kundrejt të cilave ju keni të
drejtë të ngrini një kundërshtim.

Baza ligjore për përpunim është shkronja a) e nenit 6 paragrafi 1 GDPR (Pëlqimi juaj). Pëlqimi i dhënë
është vullnetar dhe jepet për një periudhë 5-vjeçare. Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në
çdo kohë duke kontaktuar Saint-Gobain siç përshkruhet në Politikën e Privatësisë. Tërheqja e
pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale të kryera në bazë të pëlqimit
deri në momentin e tërheqjes së tij. Me pëlqimin tuaj, ju gjithashtu deklaroni se jeni i autorizuar për
të dhënë këtë pëlqim, se jeni një person mbi 15 vjeç dhe se jeni në dijeni të ndikimit të veprimeve
tuaja në mbrojtjen e të dhënave personale.

Për informacion më të detajuar në lidhje me të drejtat tuaja dhe aplikimin e tyre, si dhe mënyrën se
si përpunohen të dhënat tuaja personale, ju lutemi referojuni Politikës sonë të Mbrojtjes së të
Dhënave Personale.