PSK - Përgjegjësia Sociale

Saint-Gobain, si një lider në industrinë e ndërtimit dhe mjedisit të qëndrueshëm, mbështet nismat e organizatave civile jofitimprurëse, fusha e veprimtarisë së të cilëve është në përputhje me strategjinë e kompanisë.

FONDACIONI SAINT-GOBAIN

Fondacioni i Iniciativave Saint-Gobain u krijua për të ndihmuar njerëzit në nevojë, të sigurojnë një strehim të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm ndaj energjisë dhe mjedisit. Fondacioni fokusohet në tri fusha: - ndihmon të rinjtë të integrohen përmes punës në ndërtim - kontribuon në ndërtimin, transformimin ose rinovimin e banesave sociale - përkrah zhvillimin e banesave sociale me efikasitet energjetik dhe miqësor ndaj mjedisit. Projekti duhet të mbështetet nga organizata jofitimprurëse (duke përfshirë sindikatat e strehimit, OJQ-të dhe fondacionet). Fizibiliteti teknik i projektit matet nga një grup ekspertësh.