Mbushesit e fugave

Standard Mbushes Fugash
Përdorim të brendshëm për fuga
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)
Super Mbushes Fugash
Përdorim të brendshëm për fuga dhe kënde
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)
Vario Mbushes Fugash
Përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, edhe pa rrjetë fugash
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)